UE

TeleMed24 w Gminie
Garbów

W związku z zakończeniem projektu, osoby zainteresowane kontynuacją usług, zachęcamy do kontaktu: 

Projekt „TeleMed24 w Gminie Garbów” realizowany przez MKW S.A. w partnerstwie z Gminą Garbów oraz Fundacją MKW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne"

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Garbów wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania, oraz udziału w dopasowanym do indywidualnych potrzeb programów, konsultacji i spotkań oferowanych w ramach Klubu Seniora.


Cele Projektu:

  1.  uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestnika projektu,
  2. utworzenie Centrum Operacyjno Pomocowego wspartego nowoczesną platformą teleopieki,
  3. Uruchomienie Klubu Seniora.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in.:

  • osoby starsze,
  • osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznym),
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jak przebiega rekrutacja?

  1. Kandydat wypełnia i składa dokumenty oraz formularz rekrutacyjny w biurze rekrucjacji projektu (OPS),
  2. Następuje weryfikacja kandydatur i ewentualna ich poprawa/uzupełnienie,
  3. Następuje klasyfikacja na podstawie kryteriów określonych na stronie lidera,
  4. Zakwalifikowani podopieczni zostają poinformowani o wynikach rekrutacji do projektu.

Biuro rekrutacji projektu

Rekrutację projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Garbów
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów


e-mail: gopsgarbow@garbow.pl
tel.: 81 501 80 25
godz. pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30


Nr Projektu: RPLU.11.02.00-06-0027/20

Koszt całkowity projektu: 1 985 366,40 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 588 293,12 zł
Zakończenie projektu: 30.11.2023 r.

Partnerami projektu są:
Gmina Garbów  oraz Fundacja MKW 

Gmina Garbów  oraz Fundacja MKW 

Biuro projektu:
Adres: ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów
e-mail: garbow@telemed24.pl

Created by: cdx.pl